Fysiologi

NB! Hvis du bruker eldre nettlesere som Internet Explorer versjon 9 eller lavere, så vil du ikke klare å laste opp sidene skikkelig. Det vil bare komme opp masse tull, og dårlig formatering – med andre ord: “SKIFT TIL FIREFOX ELLER CHROME – I DET MINSTE OPPDATER INTERNETT EXPLORER TIL VERSJON 10 ELLER HØYERE!”


Hjertefysiologi

Emne Innhold/stikkord Link
Hjertets elektriske fysiologi [Ledningssystem – Myocardiocyttens aksjonspotensial- Pacemakerpotensial] Les Mer…
EKG [Grunnleggende prinsipper – De tre bipolare standardavledninger – Patologi] Les mer...
Hjertets mekaniske fysiologi [Eksitasjons/kontraksjonskobling – Kardiodynamikk- Hjerteregulering – Koronarsystemet] Les mer…
Hjertesvikt [Systolsk vs. diastolsk hjertesvikt – Kompensasjonsmekanismer – Hjertemetabolisme ved infarkt] Les mer...

Hemodynamikk

Emne Innhold/stikkord Link
Systemkretsløpet og lungekretsløpet [Systole og diastole – Paralellkobling – Seriekobling – Blodkar- Blodtrykk] Les Mer…
Hemodynamiske lover [Darcys lov – Cardiac Output – Hagen/Poiseuilles lov- Bernoullis lov – Reynolds tall – Autoregulering av blodstrøm] Les mer…
Vanntransport i kapillærer og lymfesystem [Stralingformelen – Sirkulasjon i ekstracellulær væske – Lymfesystemets funksjon] Les mer…
Vaskulær autoregulering [Lokal autoregulering – Nevronal regulering – Hormonell regulering ] Les mer…

Lungefysiologi

Emne Innhold/stikkord Link
Ventilasjon [Trykktyper – Pustesyklus – Compliance – Ventilasjon/perfusjon – Surfaktant] Les Mer…
Ventilasjonsparametere [Lungevolum/kapasitet – PEF – FVC – FEV1/FVC – Minuttventilasjon – Dødrom ] Les mer…
Arbeidsfysiologi [Måling av maksimalt oksygenforbruk(indirekte metode)] Les mer…
Regulering av respirasjon [Sentrale og perifere kjemoreseptorer- Alveolær gassutveksling – Hypobare betingelser – Hyperbare betingelser] Les mer…

Nyrefysiologi

Emne Innhold/stikkord Link
Nyrens funksjonelle anatomi [Makroanatomi- Mikroanatomi ] Les Mer
Transportmekanismer i nefronet [Transporttyper – Proksimal tubuli – Helnses sløyfe – Distal tubuli – Kortikale samlerør – Ureasyklus – Countercurrent multiplier] Les mer…
Glomerulær filtrasjon og clearance [Starlinglikevekter i glomerulus – GFR – Clearence av: Urea/Kreatinin/Glukose/Inulin – Autoregulering av GFR – Autoregulering av RBF – Diureseregulering] Les mer…
Væskebalanse og saltbalanse [RAAS – Aldosteron – ECV-balanse – Regulering av ECV ] Les mer….
Syre- og basebalanse [Syre- og baseforstyrrelser – Respiratoriske kompensasjonsmekanismer – Renale kompensasjonsmekanismer] Les mer…

Blod

Emne Innhold/stikkord Link
Blod [Bestandeler – Modning av blodceller- Blodsykdommer– Blodprøver – Koagulasjon ] Les Mer…

Det autonome nervesystem

Emne Innhold/stikkord Link
ANS [Oppbygning – Medikamenter- Autonom regulering av øyet – Autonom regulering av spyttsekresjon] Les Mer…