Gå tilbake

 

Anvendt psykologi

 

Anvendt psykologi er psykologi som blir brukt på praktiske oppgaver for hjelp til enkeltpersoner eller en gruppe. For å forstå psykologi må vi også se på ikke bare tanker og teorier i skriftlige utredninger, men også tar for oss psykologiens praktiske brukt og hvordan den oppstod.

 

Det var to visjoner innen anvendt psykologi hvor man hadde den ene visjonen som var for å hjelpe enkeltmennesket og en visjon for å hjelpe felleskapet. Holberg var blant annet en forfatter som mente at samfunnet trengte psykologi for felleskapet. Den første halvdel av 1900 – tallet (1920 – 1950) vil man si anvendte mest den andre visjonen for psykologi nemlig å hjelpe felleskapet før til slutt visjonen for enkeltmennesket vokste til etterpå.

 

Det er viktig å merke seg at tidlig på 1800 – tallet var det blitt vanlig å skille mellom ren vitenskap som biologi, fysikk og kjemi – og anvendt vitenskap som var medisin, teknikk og ingeniør fag. Ofte ble rene vitenskapen ansett som litt høyere oppe på en intellektuell stige. Man tenkte seg at de rene vitenskapene presenterte grunnlover som anvendt vitenskap da kunne bygge videre på.

 

Før psykologi ble et levebrød igjennom å bli en profesjon var det svært få som arbeidet av å være psykologi. De fleste var forskere, og var ikke involvert i praktisk arbeid. Likevel kan vi se på bevissthetspsykologien i den førvitenskapelige epoken at både frenologi og fysiognomikk var begge anvendte psykologier hvor man blant annet anså hodeskallen som en informasjonskilde til ulike karakteristikker og talenter.  Man kunne ta seg betalt av ulike samfunnsinstitusjoner for å utføre disse undersøkelsene, som ikke har noen vitenskapelig støtte i dag. Det viser likevel til en av de første anvendte psykologiene.

 

Pedagogiskpsykologi

Dette var nok den første anvendte psykologien hvor man prøvde å strekke ut en hånd fra psykologien til pedagogikken. Som regel ble dette lærere. Flere av de psykologiske temaene som læring, sansing, persepsjon, oppmerksomhet og hukommelse var relevant for en undervisningssituasjon og blant annet G. Stanley Hall hadde allerede vist til barns utvikling som var av høy relevans i pedagogikken. I tillegg hadde man hatt et stort fokus på individuelle forskjeller. Det var som regel elever ved universitetet som ble lærere. Meumann som var elev av Wundt gav ut en lærebok i læringspsykologi som gav en forbindelse mellom psykologi og pedagogikk.

 

Klinisk psykologi

 

Det var en ting å gi psykologisk kunnskap til lærere, men at man skulle anvende pedagogiske psykologiske elementer til å hjelpe enkeltindividet var vanskeligere. For psykologien skulle ikke bare være pedagogisk, den skulle også være klinisk. Witmer ble tilkalt av en lærer for en elev som hadde store lese og skrivevansker, og det viste seg at eleven trengte briller. Slik begynte Witmer å ta i mot elever og stille diagnoser og utvikle behandlingsmetoder. Den første psykologiske klinikk ble etablert, og flere skulle det komme på ulike universiteter og skoler for psykologi. Men det var mer en rådgivning enn en utredning av pasienter.

 

Gå tilbake