Gå tilbake

Del 1: Gresk filosofi og medisin

2 Gresk Filosofi og kunnskapsteori:

 

Spørsmål om hva kunnskap er blir kalt epistemologi, altså kunnskapsteori eller erkjennelsesteori. Sentrale spørsmål er:

Hva er kunnskap?

Hva er rettferdighet?

Hva er selvbeherskelse?

Viktig er det å definere begreper, slik at vi vet hva vi snakker om. Alt etter hvordan ord defineres endrer setninger mening, og begrepsklargjøring er derfor lurt. Det lar seg likevel ikke alltid gjøre på en god måte, eller en måte slik at alle kan godta det.

 

Sokrates Theartetos prøver man med definisjonen kunnskap er sansing. Dette er jo greit nok, man vet at steinen står i ro, fordi vi ser det osv. Men vi finner også en del problemer, forskjellige personer kan sanse forskjellige om samme objekt/hending. Det vil da ikke eksistere noe med stabile egenskaper, for alle egenskapene kommer etter hva den enkelte sanser. Dette er en relativistisk posisjon: det finnes ingen uavhengig, objektiv stander. Vi har da ingen fagfolk, for alt er slik enhver sanser det. Man kan ikke lese et annet språk, selv om man kan se bokstavene, og man kan da ikke kalle minner/erfaringer kunnskap fordi man ikke sanser dem akkurat der og da.

 

Så prøver man med kunnskap er sann tro/overbevisning. Kunnskap er altså det vi har sett, for så å tenke over og overbevises om. Men man kan bli overbevist om ting man ikke har sanse, for eksempel i en rettsak, av en retorisk flink advokat. Eller en lege som froteller deg at du har et bakterieangrep, og du tror på han/henne.

 

Så kommer en ny definisjon: kunnskap er sann overbevisning, kombinert med gode grunner. Man må altså kunne gi gode grunner for en påstand for å kunne kalle den kunnskap. Dette er den "gjeldende" definisjonen.

 

Oppsumeringsspørsmålpdf-side 22 og 34

 

3 Theaetetus

 

Langt utdrag dra Theartetos. En dialog som er oppsummert over…

 

4 Gresk medisin

Både gresk medisin og filosofi bryter med tidligere oppfatninger fordi man kan finne svar på spørsmål ved rasjonell tenkning, observasjon og diskusjon, uavhengig av hva religiøse autoriteter sier.

Den hippokratiske medisin tradisjon, grunnpilarer:

1. Man skulle kunne begrunne/forklare det man gjorde uten religiøse motiver.

2. Man forklarte sykdommer på grunn av en magnel av likevekt mellom kroppsvæskenen blod, slim, svart galle og gul galle. Med lik viktighet.

3. Fire Grunnegenskaper: varm, kald, tørr og våt

4 kroppsvæsker fordi fire elementer = forståelsen av verden på den tiden

Man foreskrev bestemte dietter eller gymnastiske øvelser for å få balanse i kroppsvæskene. Gresk medisin var brukt frem til 500, for så å være så å si glemt til 1100. Man skulle behandle med det motsatte av symptomene (overarbeid =hvile, matmangel =foring, osv.) man konkluderer også med at luften kan være sykdomsspreder under epidemier, og anbefaler da minimal kontakt med "syk" luft, evt. flytting.

 

Timaeus av Platon gir en beskrivelse av menneskekroppen som vi kanskej ikke kjenner helt igjen, men er viktig for dagens vitenskaplige metoder fordi den begunner sanne opfatninger og baserer sin kunnskap på de observasjonene som ble gjort av menneskekroppen. for eksempel sier teksten at man har en kilde som varmer opp luften vi puste rinn og fordøyer maten vi spiser. Sykdom blir forklart som en forstyrrelse i balensen mellom de ulike elementene (jord, vann, ild og luft) og smaspilelt mellom kroppsvæskene. Mentale sykdommer var materiell ubalanse i kroppen vår. Umoral var grunnet dårlig oppdragelse eller at vi ikke tok godt nok vare på kroppen vår. Det var viktig med harmoni mellom sjel og legemet, derfor var gym og musikk viktige behandlinger. Man kunne gjøre sykdommer verre ved behandling, noe som vitner om en enhetlig forklaring på helse og sykdom, og sammenheng mellom sinn og kropp. Medisin ble slik knyttet til filosofi og etikk.

 

Gresk medisin er gunnlaget får moderne medisin, selv om ikke mye av kunnskapen de hadde finnes igjen i dag. Det vi finner igjen er måten å tilnærme seg kunnskap på, den vitenskapelige der man stiller spørsmål til vanlige oppfatninger, og forskning med vekt på de minste komponenetene (da var væsker det mest detaljerte man kunne undersøke).

 

Oppfølgningsspørsmålpdf-side 60

 

5 Timeaus: Utdrag fra Timaeus av Platon, sammendrag over...

 

Gå tilbake