Gå tilbake

 

Emosjoner

·         Reaksjoner på ytre hendelser som er betydningsfulle for våre mål

·         Emosjoner er korrelert med positive eller negative affektive tilstander

·         Emosjonelle reaksjoner består av tre komponenter
(1) Fysiologiske
(2) Kognitive
(3) Atferd

·          Emosjoner er responser, mens motiv er stimuli til handling

·         Skiller mellom hvilke adaptive funksjoner emosjoner har
A) Emosjoner kan være et signal for at noe viktig skal skje, får oss til å rette oppmerksomheten mot dette. F. Eks fryt
B) Emosjoner har en kommunikativ funksjon, våre emosjoner vises i sosiale sammenhenger som er viktig for å vise andre hva vi føler

·         Kjennetegnes ved tre forhold
(1) Aktivering – fysiologisk endring typisk forårsaket av et utløsende stimuli
(2) Atferd – ekspressive uttrykk som gester og ansiktsuttrykk
(3) Affekt – subjektiv opplevelse med større eller mindre grad av intensitet

 

Adaptive funksjoner av emosjoner

 

·         Viktig for sosial kommunikasjon (Mimikk, språk)

·         Gir mye informasjon om en persons affektive tilstand

·         Ofte ubevisst (frykt, magefølelse)

·         Forberedelse til handling (frykt, aggresjon)

Hva utløser emosjoner?

 

·         Biologiske faktorer: Respondere på stimuli som har en evolusjonær betydning

·         Læring: Tidligere erfaringer kan påvirke vår emosjonelle opplevelser og atferd

·         F. Eks frykt

Fysiologisk basis for emosjoner

·         Emosjoner kjennetegnes ved en aktivering av den sympatiske delen av det autonome nervesystemet. Sympatisk aktivering medfører

- Blodtrykk og hjerterate øker
- Respirasjonsrate øker
- Pupillene utvider seg
- Svetteutskillelse øker, men utskillelse i spytt reduseres
- Blodsukkernivå øker
- Blodnivå reduserer i mage og tarmer

- Hår på huden reiser seg

·         Sympatisk aktivering av det autonome system mobiliserer for energiutfoldelse, slik at man kan nærme seg en normaltilstand. Emosjoner som kjennetegnes ved handling (flukt, angrep) vil ha en sympatisk aktivering, men emosjoner som en tilstand vil kjennetegnes ved et motsatt mønster.

·         Den sympatiske delen skiller ut adrenalin som nervrotransmitter

·         Den parasympatiske delen skiller ut acetylcholin som nevrotransmitter

·         Skiller mellom negative emosjoner (frykt, som kan lede til stressrelaterte sykdommer) og positive emosjoner (glede, positiv psykologi som fokuserer på hva som gjør oss lykkelige, faktorer som bidrar til tilfredsstillelse med vår livssituasjon)

·         Man forsket lenge på om ulike emosjonelle opplevelser ledsages av ulike fysiologiske mønstre – man fant ut at hjerterate og hudtemperatur er forskjellige for emosjonene sine, i tillegg vil fysiologiske forskjeller ved ulike emosjoner være relatert universelle.

 

Emosjonelle utrykk

·         Ansiktsuttrykk (Mimikk) er en viktig del av emosjoners utrykk

·         Darwin mente at mimikk har viktige funksjoner hvorav man kan varsle andre om hvilke handlinger som kommer til å skje

·         Forskning viser at ansiktsuttrykk som ledsager emosjoner er universelle

·         Viser at ansiktsuttrykk ikke er lært, men biologisk medfødt

·         F. Eks blinde barn vil vise samme ansiktsuttrykk noenlunde normalt

·         Facial feedback” viser til den respons vi får fra ansiktsuttrykk vil bidra til en emosjonelle opplevelsen

·         Forsøk med to grupper: Den ene gruppen holdt en penn fast med tennene, den andre gruppen holdt fast en penn med leppene. De skulle så se på en tegneserie. Resultatet viste seg at de som holdt pennen fast med tennene syntes tegneserien var morsommere enn den andre gruppen fordi kunne smile.

·         Emosjonelle uttrykk som vises i ansiktsuttrykk er kroppslige forandringer. (Vi er glade fordi vi smiler)

 

Hvor bearbeides emosjoner?

·         Limbiske strukturer spiller en viktig rolle i mellomhjernen (hypotahalmus), amygdala og hippocampus. 

·         Den prefrontal hjernebarken

 

Emosjonsteorier

·         Forholdet mellom følelser og atferd

·         Faktorer som utløses emosjoner

·         Forholdet mellom fysiologisk aktivering og følelser

·         Interaksjon mellom emosjoners utrykk og følelser
(1) James – Langes somatiske teori
(2) Cannon – Bard (Feedback fra det autonome nervesystem, facial feedback)
(3) Kogntive – affektive teorier

Gå tilbake