Gå tilbake

 

Motivasjon

 

·         Motivasjon henviser det som beveger atferd

·         Hva er drivkreftene bak atferd?

·         Svar på spørsmål angående motivasjon har ofte blitt delt i indre og ytre faktorer

·         En helt grunnleggende basal prosess

·         Styrer hva vi gjør, hvordan vi tenker, hva slags personlighet vi har

·         F. Eks Stanford Prison Experiment, Abu Ghraib fengselet i Irak (Hvorfor vil noen utføre slike handlinger?)

 

Hva er motivasjon?

 

·         «De biologiske, psykologiske og sosiale faktorene som aktiverer, gir retning til og opprettholder atferd i ulike grader av intensitet for å oppnå et mål.

·         Dirigerer atferd mot et bestemt mål

·         Motivasjon kan forklare utholdenhet, intensitet og målsetting

·         F. Eks sulten – følelser

·         Forskjell på indre og ytre motivasjon, hvor en indre motivasjon vil være en aktivitet på grunn av interesse for selve aktiviteten, og det er en belønning nok i seg selv. Ytre motivasjon er når personen gjør noe fordi han ønsker å oppnå en belønning eller et mål utenfor selve aktiviteten.

·         Prestasjonsmotivasjon er trangen til å utføre noe som er bra i forhold til en eller annen kvalitetsstandard. Det er snakk om en indre motivasjon, og prestasjonsmotivasjon innebærer en positiv holdning til å prestere i seg selv, uten et ønske om belønning.

·         I følge Atkinsons prestasjonsmotivasjonsmodell vil det alltid være to kreften i en prestasjonssituasjon: lysten til å lykkes og angsten for å mislykkes. Angst vil svekke lysten til å lykkes og hemme arbeidet.

 

Forskjellen på motivasjon & emosjon

 

A) Motivasjon er indre cues
- Fysiologiske (Homeostase)
- Psykologiske (Sult, prestasjonsmotivasjon)

 

B) Emosjon er ytre cues
- Sosiale
- Miljømessige

 

Motivasjonsteorier (Tilnærminger til forståelse av motivasjon)

 

 

A) Homeostasemodell  av motivasjon

- Indre fysiologisk likevekt

- Biologisk system streber mot likevekt (normaltilstand)
- Viktig prinsipp for regulering av livsviktige biologiske funksjoner
- Fungerer som et termostat
- Negativ vs. Positiv feedback (tilbakekopling)

 

B) Drift teorier av motivasjon

 

Driftsreduksjonteori
- Forsterkere øker sannsynligheten for at en atferd gjentas
- Basert på homeostase
- Drifter motiverer atferd for å redusere spenning
F. Eks problem med nysgjerrighet, seksuell atferd, spenningsøking

 

Driftreduksjonsteori

 

·         Fysiologisk forandring av homeostase produserer drifter til å handle på en bestemt måte (f. Eks tørst à drikke vann)

·         Psykoanalysen kan ansees for å være en driftreduksjonsteori

·         Indre stimuli motiverer handling

·         Alle søker å opprettholde en biologisk balanse (homeostase)

·         Man prøver å gjenopprette en mangeltilstand

·         Skiller mellom den biologiske og psykologiske drivtilstanden
(mangel på mat eller drikke) vs. (opplevd sult, opplevd tørste)

 

(1) Primære drivtilstander: Matmangel, væskemangel
(2) Sekundære drivtilstander: Tillært, trenger ikke å ha en fysiologisk mangeltilstand. Disse er betingede forsterkere som blir lært fordi de blir assosiert med primære drivtilstander. Penger er forsterkende fordi det er assosiert med alt det man kan kjøpe for penger, for eksempel mat (primær forsterker) som reduserer sult (drift).

 

·         En homeostatisk modell for motivasjon møter problemer fordi den ikke alltid kan forklare psykologiske drivtilstander ut fra fysiologiske mangeltilstander

 


C) Instinktteorier av motivasjon

 

·         Medfødte automatiske egenskaper

·         Psykodynamisk perspektiv: Freudiansk retning

·         Finnes genetisk bestemte atferds tendenser som regulerer atferd

·         Instinkt er atferdsmønstre som har bestemte mål, men som ikke har kunnskap om målet og handlingen ikke er lært fra tidligere erfaring

·         James William mente at bevisstheten arbeider for å kontrollere instinkter som var i konflikt med hverandre

·         Mente at instinkt var en slags modellæring; hvor man imiterer andres atferd (forsøk på eget barn med tunge)

·         Freuds psykoanalyse er en instinktteori (dødsdrift og livsdrift som er ubevisste)

·         Resultatet av instinktteorier ble kritisert for å bare definere en viss type atferd med et navn (som da ble et instinkt). Sirkulær forklaring. Man er sjenert fordi man er styrt av instinktet skyhet. Lite holdbart.

·         Mente at instinkt kan utløses av et bestemt sign stimuli (hos dyr)


D) Incentivteorier av motivasjon 

 

·         Insentiver er ytre stimuli som motiverer, eller kan motivere handling

·         Mange mener at belønning eller forsterkningsteorier styres av insentiver sine konsekvenser

·         Hedonistisk prinsipp: Vi er motivert til å oppnå det vi liker

·         Forventninger til å nå et bestemt mål og målets opplevde verdi

·         Kognitiv tilnærming av motivasjon

Motivasjon = forventninger x verdi (insentiv)

·         I en slik likning vil man anta at insentiver har en motivasjonell betydning


E) Psykodynamiske teorier av motivasjon

 

·         Freud presenterte et energi fra det ubevisste motiverer til seksuelle og aggressive instinkter – som ofte er skjult igjennom sosialt akseptert atferd.

·         En slik dualistisk instinktmodell har blitt kritisert, men blir likevel brukt for å fastslå at folk har motiver for sosial tilhørighet og selvtillit.

·         Ubevisste motiver dirigerer hvordan vi handler og føler

·         Vi er ikke alltid klar over de faktorer som påvirker våre handlinger

 

F) Humanistisk teori av motivasjon:

 

·         Humanistiske motivasjonsteorier vektlegger egenskaper som særpreger mennesket i motsetning til dyr

·         Mennesket har et innebygd anlegg for sosialt liv og et ønske om å være aktive, prestere og være til nytte for andre.

·         Humanistiske teorier går gjerne ut ifra at menneske har en rekke medfødte og lærte behov.

 

1) Maslows behovspyramide (hierarki)

 

·         Opererer med 7 grunnleggende behov,

 

(1) fysiologiske, (2) trygghet og sikkerhet, (3) kjærlighet og sosial tilknytning, (4) anerkjennelse og positiv selvoppfatning , (5) kognitiv viten og forståelse, (6) Estetiske behov, skjønnhet og symmetri, og (7) selvrealisering.

·        Disse behovene er grunnlaget for motivasjonen

·        Behovenes styrke og dominans varierer, og kan oppstår av indre og ytre årsaker

·        Maslow hevder også at når et behov er tilfredsstilt melder et nytt seg, men vektlegger også at motivasjon er et komplekst fenomen der samspillet mellom behovene er viktig.

·        Nelson Mandela, Albert Einstein, Gandhi osv. er mennesker som nådde selvrealisering – også til dels selv – transcendens hvor man kan gjøre bra for andre og arbeide for saker høyere enn oss selv.

2) ”SelfDetermination” Teori

·         Fokuserer på tre fundamentale psykologiske behov som kompetanse, autonomi og relasjon – hvordan de kan relateres til indre og ytre motivasjon

·         Kompetanse er grunnleggende behov for å oppleve seg selv som kapabel til å mestre en oppgave, autonomi vil si handling med fri vilje og relasjon er at vi vil helst ha bånd med andre, bry oss og bli brydd om.

·         Ytre regulering, introspektivt regulering, identifikasjons regulering, indre regulering. 

·         Har vært opptatt av forskjellen ytre/ indre belønning

Mener ytre belønning svekker autonomi, og dermed indre belønning. Dette, såvel som skillet mellom ytre og indre belønning, er omstridt.

 

Sult og vektregulering

 

·         Fysiologisk aspekt av sult

- Sult oppstår da glukosemengden i blodet har avtatt sterkt

- Lavt glukoseinnhold registrer av nervecellene i mellomhjernen

- Fra mellomhjernen sendes signaler til storhjernen, hvor det oppstår nye signaler som ytrer seg i trang til å innta føde.
- Inntak av sukker (høyning av kolestrolnivået) får følelsen til å forsvinne
- I hjernen er det påvist to sentra (A og B) som har oppgave i å regulere matinntaket. Disse sentrene ligger i mellomhjernen (hyppothalamus).
- Skade av sentrum A (det ventromediale område) fører til overdrevent inntak av føde. Det reageres da ikke lenger på stigningen i blodsukkerinnholdet, sulten varer ved. Fører til alvorlig overvekt
- Skade av sentrum B (det laterale område) fører til alvorlig avmagring, fordi sultfølelsen ikke opptrer.
- Begrepet sult brukes om den tilstanden som oppstår da organismen vil da måtte tære på sine vev, først fettlagrene og senere muskulatur.
- Sultfornemmelsen er sterkest i begynnelsen av en sultperiode
- Kan tåle 6 – 8 uker uten tilgang til vann

·         Psykologisk aspekt av sult
- Å spise blir ofte forbundet med glede eller tilfredstillelse

- Holdninger, vaner og psykologiske behov har mye å si for matinntak
- Mange er påvirket av betinget matvaner hvor man skal spise selv om man er mett eller motsatt at man spiser selv om man ikke er mett
- Spesielt for kvinner har man blitt påvirket av at ”thin = beautiful

- Kvinners selvbilde forandret seg til det negative spesielt i slutten av det 2. Århundre.

- Kvinner har et bilde av å være konforme med menns preferanse av hvordan man skal se ut, det samme for menn. Men for kvinner er det lengre fra idealet enn for menn
- For menn handler det mer om bygning av muskler, mens kvinner har et vektfokus.

·         Miljømessige og kulturelle aspekter av sult

- Hvor tilgjengelig mat er i et miljø har mye å si for mat regulering

- Klassisk betinging viser at vi assosierer lukten og synet av mat med sultfølelse som kan få oss til å spise selv om vi ikke er sultne. Det samme vises hos rotter som blir klassisk betinget med mat.
- Andre kulturelle faktorer kan være at man spiser mer hvis man spiser med flere mennesker, også kulturelle normer som middagstider.

- Som regel velger vi mat som vi er kjent med.

 

Overvekt

·        Overvekt er en tilstand med for store energilagre i form av fettvev

·        Den lagrede energien er lik forskjellen mellom energiinntak og organismens samlede energiforbruk

·        Denne balansen er meget godt regulert, selv hos personer som legger på seg

·        De siste tiårene har man sett en betydelig økning i forekomst av overvekt og fedme som ofte forklares med livsstils – og kostholdsvaner

·        Tvillingstudier har vist at kroppsvekten hos den enkelte er i stor grad arvelig betinget og at den har heritabilitet på opptil 0.7)

·        Hormonet leptin spiller en viktig rolle i reguleringen av kroppsve3kst, energi, reproduksjon, pubertet, immunresponser og for utskillelse av veksthormon

·        Leptin signaliserer kroppen nivå av energireserver til hypothalamus.

·        Vurdering av overvekt kan man regne ut med BMI = vekt i kg, nevner et høyden i meter som da blir en brøk.

 

Spiseforstyrrelser: Bulimi nevrose

·        Sykdomstilstand karakterisert ved overdreven opptatthet av kontroll over kroppsvekten med gjentatte episoder med kontrollsvikt hvor det forekommer anfall med overspising

·        Store mengder inntatt på kort tid, ofte i hemmelighet og hyppigheten av slike anfall varierer men kan forekomme flere ganger om dagen

·        Personen har derfor en sterk følelse av selvforakt, skyld eller depresjon etter et spiseanfall

·        Man vil slanke seg mellom spiseanfallene med å legge inn sultperioder, oppkat, misbruke avføringsmidler eller innta vanndrivende legemidler.

·        Noen kan bruke appetittdempende midler som øker forbrenningen

·        Personer med bulimi vil ha en tendens til å overvurdere egen kroppsstørrelse, og de ønsker ofte en kropp som er betydelig mindre og tynnere.

·        De som lider av bulimi har også andre psykiske problemer; symptomer på depresjon er det vanligste og selvmordstanker. Rusmisbruk og personlighetsforstyrrelser er også vanlig.

·        Årsaker til bulimi

(1) Kognitiv teori: Opptatt av vekt knyttet til idrett, rollemodell, kommentarer. Personen vil gi brudd på en diett og derfor gi opp for i istedenfor ha en spiseorgie som følge. Etterpå kommer angsten, selvforakten og fortvilelsen etterfulgt av nye forsøk på å overvinne kontroll over vekten. En ond sirkel oppstår hvor personen pendler mellom overspising og ulike tiltak for å få ned kroppsvekten.
(2) Biologisk teori: En karbohydratfattig proteinrik diett vil føre til nedsatt tilgang på serotonin i hjernen. Man har en trang til karbohydrater som fører til spiseanfall. Eter spiseanfallene vil man ha angst for å ha mistet kontrollen og nye slanketiltak settes inn som igjen påvirker hjernens biologi med ytterligere forsterket nevrobiologisk og tilhørende psykisk ustabilitet til følge.

Spiseforstyrrelser: Anoreksi

·         Nervøs spisevegring innebærer sterk slanking, intens frykt for å legge på seg og bli fet – selv om personen er undervektig (forstyrret kroppsoppfatning)

·         90% av de som rammes av anoreksi er kvinner

·         Kulturelle holdninger til kvinnelig utseende kan ha bidratt til at anoreksi er mest vanlig i i – land

·         Årsaker til anorexia nevrosa

- En flerfaktorell sykdom
- Tvillingstudier anslår arveligheten til 60 – 70 %
- Forekommer oftere i velfungerende familier med høy standard
- Har en konform atferd og vegring mot å bli voksne
- Ganske stille, selvoppofrende, lav selvfølelse, overdrevent selvkritiske og høye krav til egne prestasjoner.
- Forstyrret kroppsoppfatning, anerkjenner ikke sultfølelse
- Påvirker familie – skaper en ond sirkel med konfrontasjoner og hemmeligheter

Seksuell motivasjon

·         Ikke knyttet til homeostase eller egen opplevelse

·         Like sosialt som fysisk preget prosess

·         Sosiale normer har forandret seg i forhold til seksuell orientering, ekteskap og overførbare kjønnssykdommer (spesielt AIDS)

·         Miljømessig stimuli kan påvirke seksuelle lyster. Ved å se på voldelige seksuelle stimuli vil det forsterke menns tro på voldtektsmyter og vil øke menns aggresjon mot kvinner

·         Menneskelig seksuelle respons- syklus
(1) Opphisselse
(2) Platåfasen
(3) Orgasme
(4) Avslapping

·        Årsaker til seksuell motivasjon
Kjønn, hormoner, kultur/samfunnsforhold
= svært komplisert samspill

Kjønnsidentitet

·         Befruktning

·         Prenatale hormoner

·         Kultur

·         Psykoanalytisk forklaring

·         Læringsteoretisk forklaring

·         Daryl Bems teori

De vanligste kjønnsuttrykkene

·         Heteroseksualitet

·         Homoseksualitet

·         Biseksualitet

·         Transseksualitet

·         Hermafrodittisme

·         Transgenderisme

Varianter av legal seksuell atferd

·         Aktiv seksualitet med voksen, samtykkende partner

·         Sølibat

·         Aseksualitet

·         Parafili  (Vesten vs. Østen kultursyn)

 

Sosial motivasjon

·         Vennskap

·         Romantisk tiltrekning
- Hvor går grensen?

·         Affiliation” som et samlebegrep

·         Noen mener at affiliasjon er styrt av homeostatiske prinsipper

·         Situasjoner som fører til frykt vil ofte indikere til at folk vil affiliere. For mennesker som er redde vil ofte søke selskap i andre som har vært i samme situasjon eller liknende situasjon.

·         Sosial eksklusjon er en vond opplevelse for man ofte prøver å bygge et nytt sosialt forhold

·         Mennesker med en høy standard for mestring vil ha et høyt motiv for suksess og nokså lav frykt for å feile. De vil ofte søke oppgaver som er vanskelige for å utfordre seg selv. Mennesker med en lav standard for mestring vil velge lette oppgaver hvor man er garantert suksess, eller vanskelige oppgaver hvor man er dømt til å feile.

·          Master – tilnærming, ego – tilnærming, mester – unngåelse, og ego – unngåelse er fire grunnleggende mestrings mål. I sammenlikning med ego – involverende miljøer, mester – involverende motivasjonelle klimaer fremmer positive psykologiske og prestasjonsresultater.

·         Motivasjonelle mål kan komme i konflikt med hverandre
(1) Tilnærming – tilnærming konflikt
(2) Unngåelse – Unngåelse konflikt
(3) Tilnærming – unngåelse konflikt

 

Gå tilbake