Gå tilbake

OVEREKSTREMITETENE:

 

Spm. 1 (2p)

Motorisk og sensorisk innervasjon av overekstremiteten skjer via plexus brachialis. Fra hvilke spinalnerver dannes plexus brachialis?

Svar: ventrale greiner av (C4) C5-T1(T2)

 

Spm. 2 (4p)

Nevn 4 viktige nerver fra dette plexuset (plexus brachialis).

Svar: N. radialis, n. axillaris, n. musculocutaneus, n. ulnaris og n. medianus.

Spm. 3 (8p)

Skulderleddet er et meget bevegelig ledd, men av den grunn også utsatt for skader, eksempelvis luksasjon.

 

a) Gjør rede for muskler og sene(r) som er viktige for stabilisering av skulderleddet.

Svar: m supraspinatus, m infraspinatus, m teres minor, m subscapularis, lange hodet til m biceps

 

b) Hvilken muskel av disse bidrar til abduksjon i skulderleddet og i hvilken del av abduksjonen?

Svar: M supraspinatus, første del av  abduksjonen ( 0 til 30 grader)

 

c) Hvilken retning går oftest en luksasjon?

Svar: Ned og fram

 

d) Hvilken nerve kan skades ved en slik luksasjon og hvilke motoriske og sensoriske utfall vil man få ved en totalskade av nerven?

Svar N axillaris, tap av funksjon til m. deltoideus  abduksjon fra 30-90 grader), tap av funksjon til m.  teres minor samt tap av sensorikk lateralt på proksimale overarm.

 

Spm. 4 (6p)

Hvilke muskler har vi på overarmens forside og bakside? Nevn også funksjon og innervasjon.

Svar: Forside: m. biceps brachii: fleksjon i skulder og albu samt supinasjon; m. coracobrachialis: fleksjon skulder; m. brachialis: fleksjon albu. Alle innerveres av n. musculocuataneus. Bakside: M. triceps brachii: ekstensjon i skulder og albu. N radialis

 

Spm. 5 (6p)

a) Hvilke tre store nerver går til underarm og hånd?

Svar: N ulnaris, n medianus, n radialis.

 

b) Hvorledes tester du enklest hver av disse nervene sensorisk?

Test av n ulnaris: tuppen av lillefing; n medianus: tuppen av peikefing; n radialis: lite om råde dorsalt på hånd mellolm 1. og 2. metacarp

 

Spm. 6 (4p)

Hvilke muskler utgjør thenarmusklene?

Svar: M. oponens pollicis , m.  abduktor pollicis brevis, m. flexor pollicis brevis, m. adductor policis

 

Spm. 7 (4p)

Gjør rede for funksjon og innervasjon til interossi-musklene (dorsale og ventrale) og lumbrical musklene?

Svar: Dorsale m. interossi sprer fingrene, ventrale samler fingrene(n. ulnaris). Lumbricalene (sammen med m. interossi) bøyer i metecarpophal-leddet og strekker i DIP, PIP. De to ulnare: n.  ulnaris, de to laterale: n.  medianus

 

Spm. 8 (8p)

På eget ark vises en tegning av skulderen. Navngi de angitte strukturene.

Svar:

1: Proc coracoideus

2: AC-leddet

3: Acromion

4: Caput humeri

5: Tuberculum majus

6: Tub minus

7: Collum chirurgicum

8: Corpus humeri

9: Laterale epicondyle

10: Caput radii

11: Trochlea

12: Lat epicondyle

13: Angulus inferior/scapula

14: Corpus sterni

15: Sternoclavicular leddet

16. Clavicula

 

 

 

Spm. 9 (6 p):

Fire muskler er viktige stabilisatorer i skulderleddet.

Hva kalles disse fire musklene samlet, samt hver for seg, og hvilken funksjon har hver enkelt muskel på skulderleddets bevegelse? Hvilke nerver innerverer disse musklene?

Svar:

Samlet: rotatormansjetten.

M. subscapularis - innoverroterer armen - n. subscapulares.

M. supraspinatus - abdukterer 0-15 gr. (0-30 gr i bok) - n. suprascapularis.

M. infraspinatus - utoverroterer armen - n. suprascapularis.

M. teres minor - utoverroterer armen - n. axillaris.

 

Spm. 10 (4p):

Hvilke anatomiske strukturer danner carpaltunnelen? Hvilken nerve og hvilke muskler går gjennom denne tunnelen?

Svar: Carpalbeina og fleksorretinakelet danner carpaltunnelen. N. medianus og senene til m. flexor digitorum superficialis og profundus, samt m. flexor pollicis longus.

 

Spm. 11 (3p):

Hvilke viktige nerver kan bli skadet ved brudd av humerus? Angi også hvor på humerus nerveskadene skjer.

Svar: n. axillaris (proximalt), n. radialis (midt på corpus) og n. ulnaris (distalt på humerus).

 

Spm. 12 (4p)

Hvilke muskelgrupper innerveres av n. radialis, og hva skjer med bevegelsene i håndleddet dersom den totalskades?

Svar: Ekstensorene i armen, mister evne til å ekstendere håndleddet (drophånd?)

Spm. 13 (4p):

Hvilke muskler utgjør thenar-muskulaturen, og hvordan er disse innervert?

Svar: m. adductor pollicis (n. ulnaris), m. flexor pollicis brevis (n. medianus), m. abductor pollicis brevis (n. medianus) og m. opponens pollicis (n. medianus).

 

Spm. 14 (4p):

Hvilke nerver innerverer huden i hånden (sensorisk), og hvilke områder dekker disse? Hvor tester man sensorisk utfall ved skade på hver av disse nervene?

Svar: n. ulnaris, medianus, radialis

Sensorisk utfall. Test av n. ulnaris er tupp av lillefinger. Test av n. medianus er tupp av pekefinger. Test av n. radialis er hudområdet dorsalt mellom metacarp I og II.

(Tegn område med figur!)

 

Spm. 15 (2p)

To muskler abduserer i skulderleddet. Hvilke muskler er dette og i hvilken del av abduksjonen fra 0 til 90 grader er hver av disse musklene viktigst

Svar: m. supraspinatus (0-15 gr. | 0-30 gr.) og m. deltoideus (15-90 gr.).

 

Spm. 16 (4p)

Hvilke muskler pronerer og hvilke muskler supinerer i albuleddet? Nevn også hvilke nerver som innerverer disse musklene.

Svar: Pronasjon: m. pronator teres og m. pronator quadratus. Begge innervert av n. medianus. Supinasjon: m. biceps brachii (n. musculocutaneus) og m. supinator (n. radialis).

 

Spm. 17 (4p)

Det går to lange flexormuskler til de 4 ulnare (2.-5.) fingrene. Hva heter disse to musklene og hvilke nerver innerverer hver av dem?

Svar: m. flexor digitorum superficialis (n. medianus) og m. digitorum profundus (n. ulnaris på fingre 4-5 og n. medianus på fingre 2-3).

 

Spm. 18 (4p)

Lag en tegning av humerus og marker hva som menes med collum anatomicum og collum chirurgicom. Hvor forekommer det oftest brudd på disse stedene

Svar: Oftest brudd på collum chirurgicum.

 

 

Figur til spørsmål 8:

Gå tilbake