Gå tilbake

 

Sansing og persepsjon

 

Sansing

 

·         Den prosess der stimuli oppdages, responderes på av sanseorganene og oversettes til elektriske nerveimpulser som sender til hjernen

·         Deteksjon av stimuli

·         Transduksjon av stimuli vil si at karakteristikker av et stimuli blir gjort om til nerveimpulser.

·         Input

·         Eks: ”Jeg hører lyder”

 

Sanser I

 

·         Fem viktigste sanser
(1) Syn
(2) Hørsel
(3) Lukt
(4) Smak
(5) Berøring (smerte, temperatur)

·         Store individuelle forskjeller

 

 

Sanser II

 

·         Nærsanser /lavere ordens sanser (smak, lukt, berøring)

·         Fjernsanser /høyere ordens sanser (syn, hørsel)

·         Ved begrensninger i sansenes skarphet
a) Forsterkning av fysisk energi vi burde kunne oppdage
b) Omdannelse av fysisk energi vi ikke kan oppdage

 

·         Kan beskrives gjennom:

A) Hvilken type stimulus de reagerer på
B) Hvilket sanseorgan det dreier seg om
C) Hvilke opplevelser de gir oppgav til

·         Transduksjon er prosessen der kjennetegn og kvaliteter ved en stimuli blir omgjort til nerveimpulser

·         Sensorisk koding

 

- Prosessen der NS representerer de ulike kvalitetene ved stimulus

- Hvordan kan vi skille mellom ulike sansemodaliteter?

- Stimuli innen samme sansemodalitet?

 

(1) Specifity theory: Ulike sansekvalitet signaliseres av forskjellige nevroner
(2) Pattern theory: Ikke hvilke nevroner som fyrer, men mønsteret av nevroner og intensitet i fyring

 

Psykofysikk

 

·         Studiet av relasjoner mellom fysiske karakteristikker av stimuli og sanseferdigheter.

 

1. Sensorisk terskel (absolute treshold)

 

Den laveste mengde av et stimulus et individ kan oppdage.

Den absolutte terskel er den laveste intensitet et stimuli har for å bli oppdaget i minst 50 % av alle tilfeller

 

Dess laver intensitet man klarer å oppdage, desto større sensitivitet har den gitte sansemodaliteten

 

2. Forskjellsterskel (difference treshold)

 

Den laveste mengde endring i et stimulus som må til for at et individ kan oppdage forskjellen

 

3. Signaldeteksjonsteori

 

Subliminal stimuli referer til et stimulus som blir oppfattet av nervesystemet, men som er så svakt eller kortvarig, at det ikke oppfattes bevisst

 

Studier viser at subliminal stimuli ikke påvirker ikke påvirker atferd direkte, men kanskje indirekte gjennom å påvirke vår oppfattelse og holdninger.

 

Perseptuell sensitivitet: individets evne til å oppdage et stimulus

Beslutningskriteria: individets terskel for å ta en beslutninger for å handle


4. Sensorisk adaptasjon (Ved uforandret stimulering)

 

Sensorisk adaptasjon skjer når sansereseptorer forandrer dets sensitivitet til et stimuli. Dette fenomenet skjer i forhold til alle sansene, men mulig ikke i forhold til sansen for smerte. Sensitiviteten til et uforanderlig stimuli reduseres.

 

5. Sensorisk sensitivisering

 

Prosessen hvor sensitiviteten til et stimuli øker

 

Likevektssans

 

·         Registrerer hodets bevegelse

·         Består av sanseorganer som ligger i det indre øret

·         Vestibulærsans

 

 

 

Kinestetisk sans (muskel – ledd sans)

 

·         Består av sanseorganer som ligger mellom mellom muskelfibre, i leddkapsler og – bånd samt i senene

·         Gir tilbakemelding om lemmenes posisjon og bevegelse

 

Taktil sans (hudsansen)

 

·         Består av ulike type reseptorer, fordelt over hele kroppen

·         Taktile reseptorer reagerer på berøring/trykk, temperatur

·         Viktig sans for mange bevegelser (følsomhet, håndflate osv)

 

Luktesansen

 

·         Luktecellene sitter øverst i nesen

·         Reagerer på molekyler som kommer fra luften og fester seg i slimet som dekker innsiden av nesten

·         2000 – 4000 forskjellige lukter

·         Snusing forsterker luktesansen

·         Har god forbindelse med følelsessentrene i hjernen

·         Lukt og smak henger sammen

 

Gustatorisk sans (smakssansen)

 

·         Tungen er en ca. 10 cm lang muskel, krever direkte kontakt

·         Matens bevegelse i munnhulen er viktig for smaksopplevelsen

·         Smaksløkene reagerer på kjemiske stoffer løst opp i salvia

·         Smak er bitter, sur, søt, salt eller temperert/tekstur

 

Akustisk sans (hørselssansen)

 

·         Ørene reagerer på lydbølger (vibrasjoner)

·         Ytre øret (trommehinne), mellomøret (øreben), indre øret (ovale vinduet, sneglehuset)

·         I sneglehuset er det en væske som lydbølgene overføres til

·         Over 2000 sansehår befinner seg i indre øret og er spesialisert på ulike frekvensområder

·         Menneskelig hørsel kan høre 20 hz til 15,000 – 20,000 hz

 

Øye (Syn)

 

·         Lysstrålene kommer gjennom pupillen og samles av hornhinnen og linsen for å så bli et bilde på netthinnen (på hodet)

·         Netthinnen har lysfølsomme celler

·         Synet er skarpest når det visuelle bilde projiseres direkte på fovea

·         Det som skjer rundt er mye mindre detaljert

·         Fovea er et lite område i midten av retina som inneholder ingen ”rods”, men mest godt pakkede ”cones”.

 

Synets ABC

 

·         Staver og tapper et øyets sansereseptorer som inneholder lysfølsomme kjemikalier

·         Stavene: nattsyn (svart – hvit), veldig sensitiv

·         Tappene: fargesyn

 

Analyse og rekonstruksjon

 

Synsnerve – Thalamus – Visuell cortex – Visuell assosiasjons cortex

 

·         (Særpreg detektorer) Sensoriske nerveceller som reagerer på særlige trekk ved et stimulus, slik som form, bøyning eller farge.

·         Særpreg detektorer fyrer selektivt til stimuli med spesifikke karakteristikker f. Eks linjer, kanter, farge, dybde, bevegelse

·         Parallell prosessering kombinerer og tolker informasjon

·         Informasjon blir integrert og analysert

 

 

 

 

 

 

Persepsjon

 

·         En aktiv og kreativ prosess som organiserer sanseinntrykk og gir dem mening

·         Fortolkning av sansestimulering slik at den gir mening

·         Identifikasjon av objekter og fenomener

·         Output

·         Eks ”Lydene jeg hører er musikk”

                                                                                                                

(1) Bottom – up prosessering

 

- Opphav til sanseinntrykk

- Råmaterial blir analysert i enkeltdeler, og som videre kombinerer til et sammenhengende hele

 

(2) Top – down prosessering

 

- Sanseinntrykk blir tolket på basis av eksisterende kunnskap, konsept, ideer og forventninger
- Opphav til oppfattelse og erfaring

 

Oppmerksomhet

 

·         Persepsjon er selektiv

·         Vi velger hva vi skal fokusere på, og filtrerer bort annen informasjon

·         Kan studeres gjennom ”shadowing”

·         Oppmerksomhet er begrenset

·         Kan raskt skifte fokus

 

Oppmerksomhetsblindhet

 

·         Stimuli man ikke er oppmerksom på registreres i nervesystemet, men når ikke frem til bevisstheten

·         Et studie viste at piloter i opplæring i flysimulatorer var mer opptatt av å se på ulike måleinstrumenter for flyet (som f. eks hurtighet) at de landet flyet på en rullebane med fly allerede stående

·         Dette er et argument for at å kjøre bil mens man snakker i telefonen kan føre til oppmerksomhetsblindhet. Ikke minst kjøre bil og drikke alkohol samtidig

·         Vi kan se uten å se

 

Miljømessige og personlige faktorer påvirker oppmerksomhet

 

·         Ytre faktorer påvirker oppmerksomhet

 

(1) Intensitet

(2) Nyhet
(3) Bevegelser
(4) Kontrast

(5) Forandring og gjentakelse

(6) Seksuelle stimuli er også oppmerksomhetsfangende

 

·         Indre (personlige) faktorer påvirker oppmerksomhet

 

(1) Motiv
(2) Interesse

(3) Behov
(4) Ytre fare/trussel

 

·         Vi er spesielt oppmerksomme på stimuli som omhandler vårt velvære

·         Dette har blitt studert ved å se på persepsjon av truende og ikke – truende stimuli

·         Truende stimuli har en mer oppmerksomhetsgripende kapasitet

·         Vi har et visuelt system som ubevisst trigger frem beskyttende responser til stimuli som oppfattes som truende.

 

Gestalt prinsipper for perseptuell organisering

 

·         Hvordan struktureres og organiseres sanseinntrykk?

·         Gestalt teori

·         Gestalt = mønster, helhet og form

·         ”Helheten er mer enn summen av delene”

 

A) Figur/Grunn relasjonen
Tendensen til å organisere stimuli i sentrale eller forgrunn figurer og bakgrunn
Tvetydige bilder: 1 bilde, 2 persepsjoner

 

 

 

 

B) Gestaltlovene

Hva som gruppers sammen
Prinsipper om parsimoni og økonomi
(Nærhet, likhet, sluttethet og kontinuitet (spiral/sirkler eksempel)

 

Persepsjonsprosessen

 

·         Mentale skjema: En mental representasjon inneholder et sett med karakteristikk som skiller en person, objekt eller hendelse fra hverandre
(Tilordnet navn/klasse/begrep)

·         Persepsjonsprosessen involverer hypotese testing

·         ”Hjernen” tester flere ulike modeller av samme sanseinntrykk for å skape den beste oppfattelse av sanseinntrykket

 

 

Identifikasjon/gjenkjenning

 

·         Ved gjenkjenning sammenlignes stimuli med eksisterende skjema

·         Gjenkjenning gjør det lettere og gi en meningsfull oppfattelse av sanseinntrykk

 

F. eks Necker cube

 

En kognitiv optisk illusjon og et umulig objekt som først ble publisert av Necker

Illusjonen er et kjent eksempel på at det finnes underliggende illusjoner sammen med ”den dansende silhuetten” som utgjør en instabil persepsjon. 

 

 

Forventninger påvirker persepsjon

 

·         Perseptuell sett: Beredskap, forventing, innstilling til å oppfatte stimulus på en gitt måte

·         Hvorav et amerikansk fly skøyt ned feil fly fordi forventingene om at det var et iransk fly påvirket den perseptuelle prosessen med at pilotene gjorde om et spesifikk stimuli (flyet) på en gitt måte (iransk bombefly)

 

Perseptuell konstans

 

·         Mennesker og dyr har en tendens til å se etter objekter med liknende form, størrelse, farge og plassering uavhengig av forandringer i perspektiv, distanse eller lys.

·         Form konstans er spesielt viktig fordi det tillater at mennesker gjenkjenner andre objekter fra mange andre vinkler, som f. Eks en svingende dør.

·         Evne til å oppfatte samme objekt under ulike betingelser

·         Objektorientering (oppfatter tingene rundt oss)

·         Økonomiprinsipp (enklest mulig!)

 

 

 

 

Persepsjon av rom og dybde

 

·         Monocular holdepunkter: Er de som brukes når man ser på et objekt med et øye lukket, og som hjelper et individ til å forme et 3D konsept  av stimuli objektet.

 

(1) Størrelse av stimuli
(2) Inter posisjon (et stimuli blokkerer et annet)
(3) Relativ høyde

(4) Perspektiv (parallelle linjer mot distansen)

(5) Skygge (indikerer distanse for dybde)

(6) Bevegelsesparallax for bevegelse
- Når vi beveger oss, beveger objektet i nærmiljøet i motsatt retning

 

·         Binokulære holdepunkter: Hvert øye ser et litt forskjellig bilde, gjør det mulig å se i 3D

(1) Konvergens: Produsert av tilbakemelding fra musklene som retter øyene innover. A) Jo mer parallelle synsakser, desto lenger avstand til objektet.

Persepsjon av bevegelse

 

·         Bruker flere ulike sanser for å oppfatte bevegelse

·         Bevegelse på netthinnen eller på bakgrunnen

·         Stroboskopisk effekt

- Visuelt fenomen
- Phi effekt
- Illusorisk effekt skapt når lys blinker etterfulgt av et annet lys som blinker i nærheten

 

Illusjoner: Falske perseptuelle hypoteser

 

·         Falske persepsjoner: Kan gi informasjon hvordan perseptuelle prosesser fungerer

·         Perseptuell konstans kan føre til falske persepsjoner

·         Feilaktig persepsjon av stimuli (f. Eks positiv eller negativ hallusinasjoner)

·         Phi – fenomenet, Ponzo – illusjonen, Måne – illusjonen

 

Utvikling av perseptuelle ferdigheter

 

·         Hvilken rolle spiller

(A) Erfaring

 

Noen perseptuelle ferdigheter utvikles vi allerede som barn, men andre får vi igjennom erfaring underveis i utviklingen.

 

 

 

 

(B) Kultur

 

Kultur spille en stor rolle i forhold til en persons persepsjon av verden. En måte er i forhold til hvilke typer moral og etiske linjer en kultur promoterer for sitt folk. Dette vil variere mellom de ulike kulturene og kan gi at en måte å persipere på er den eneste riktige måten og alt annet er feil

 

F. eks arrangert ekteskap

 

(C) Kritiske perioder

 

En kritisk periode referer til en periode i livet der individet må bli eksponert for, og der bestemte erfaringer må finne sted hvis perseptuelle ferdigheter og hjernemekanismer skal utvikles normalt.

 

Gå tilbake