Gå tilbake

 

Tenkning

 

·         Epilepsi pasienten Tristan Lundemo viste til at han kunne styre objekter kun ved tenkning. Igjennom elektroder festet i hjernen klarte han å kontrollere bevegelse bare med tankene.

·         I forsøket så man at ulike deler av hjernen ble spesielt aktiv da Lundemo tenkte pilen mot en spesifikk retning.

·         Lundemo forsøket har en fantastisk oppdagelse fordi den kan utvikles til å hjelpe lammede eller mennesker med proteser til å tenke seg til bevegelse.

·          (1) Proposisjonell tanke, (2) Imaginær tanke, (3) Motorisk tanke.

 

Konsepter og proposisjoner

 

·         Mye tenkning kommer fra proposisjoner dvs. utsagn som uttrykker ideer

·         Tenkning kommer også fra konsepter fra grunnleggende enheter av det semantiske minne – mentale kategorier hvor vi kategoriserer objekter, aktiviteter osv.

·         Mange konsepter blir definert ut ifra prototyper dvs. det som er mest kjent for den kategorien man har plassert noe i

·         Prototypen av hva vi tenker er grunnleggende for alle mennesker fordi det krever kun at vi ser på likheter mellom objekter

 

Fornuft

 

·         Deduktiv fornuft vil si fra det generelle til det spesifikke

·         Induktiv fornuft vil si fra det spesifikke til det generelle

·         Induktiv fornuft vil kun være av sannsynlighet, mens deduktiv fornuftsbaserte konklusjoner vil være sanne hvis premissene er sanne

·         De fleste forskere benytter seg av deduktiv forskning av den enkle grunn at den kan falsifiserer – presentere nye hypoteser (Popper)

 

Negative faktorer som påvirker fornuftstenkning

 

(1) Irrelevant informasjon fra relevant informasjon
(2) Belief bias vil si informasjon man tilpasser egen tro, tanker, kunnskap, erfaring
(3) Følelser og ”framing” gjør at vi tenker ut ifra hvordan en ide kan bli presentert på forskjellige måter. Spesielt hvis det har et negativt eller positivt utfall.

 

Problemløsing og ta valg

 

·         Hvordan vi mentalt ”frame” et problem har mye å si i forhold til muligheten til konfliktløsning

·         En effektiv måte å unngå ”framing problems” er å anvende en utenfor boksen tenkning.

·         Konfliktløsningsmodell
1. Frame og forstå problemet
2. Generalisere hypotese eller mulige løsninger
3. Test løsningene
4. Evaluere resultat og eventuelt gjenta tidligere steg

Algoritmer og heuristisk metode

 

·         Algoritmer vil si formular eller metode som er presise sekvenser av prosedyrer som automatisk gir en løsning. Matematiske løsninger vil alltid benytte seg av algoritmer siden det alltid har et svar.

·         Heuritisk metode vil at man anvender en tommelfinger regel for å løse et problem.

 

Kunnskap, ekspertise og visdom

 

Erverve seg viten: Skjemaer og skripter

 

·         Å få viten er en prosess ved å bygge skjemaer

·         Det vil si mentale kart som har et organisert mønster om noe i virkeligheten

·         En annen type er skripter som vil si en sekvens av hendelser som utfolder seg regelmessig; standardisert rekkefølge.

·         Visdom er et system av viten om de fundamentale viktighetene i livet. Det består av rik faktisk kunnskap, strategisk kunnskap, en forståelse for livets gang og ikke minst være oppmerksom på relativistiske verdier og prioriteringer, muligheten til å gjenkjenne og forstå at mye er uvisst.

·         Metakognisjon er en persons mulighet til å være bevisst på egen kognitiv tenkning.

·         Et aspekt av metakognisjon er metacomprehension er muligheten til å se hva som er av forståelse og ikke forståelse.

·         Et mentalt bilde er en representasjon av et stimuli som har oppstått i hjernen istedenfor fra en sensorisk input. Mentale bilder av objekter har en slik posisjon at man kan visuelt skanne, rotere dem.

·         Hjerneforskning sier at mentale bilder er perseptuelle i naturen

 

Gå tilbake