Gå tilbake

Urogenital embryologi

 

Det urogenitale systemet kan deles inn i to funksjonelt forskjellige deler: urin-systemet og genital-systemet. Begge oppstår mesodermalt (mesoderm).

 

Mesonephros er 1 av 3 nyresystemer (i nivå L3) som gir opphav til den Wollfske gang. Den vil danne et stort, ovoid organ på hver side av midtlinjen. På dets mediale side finner vi gonadene i utvikling og sammen med det ovoide organet, danner de den urogenitale høyde (urogenital ridge).

 

 

Genital-embryologi

 

Gonader

 

Kjønnet på barnet blir bestemt under befruktning, men morfologiske karakteristika oppstår ikke før i 7. uke.

 

Hos både menn og kvinner er to par av ”genital ducts”: paramesonefriske gang (Müllerske gang) og mesonefriske gang (Wollfske gang). Müllerske gang går parallelt og lateralt for den wollfske gang. Passerer ventralt for den wollfske gang og møtes medialt.

 

Under ser vi en tabell som viser hva de forskjellige gangene gir opphav til. Eksamen 2013, 27. Februar, oppgave 12

 

Struktur/kjønn

Mann

Kvinne

Müllerske gang (paramesonefrisk)

1. (utriculus prostaticus)

2. appendix testis

1. uterus

2. tuba uterina

3. øvre vagina (1/3)

Wollfske gang (mesonefrisk)

1. vas deferens

2. ductus efferentes

3. epididymis

4. vesicula seminalis

5. ductus ejaculatorius

1. paroophoron

2. epoophoron

3. Gärtner’s cyste

Gubernaculum

Drar testis ned fra bakre bukvegg og gjennom lyskekanalen til scrotum Eksamen 2011, oppgave 7

Samme

 

under kanten av pelvisbenet

 

 

 

Genitalganger hos menn

 

Hos menn vil epigenital tuber danne kontakt med rete testis og danne efferente ducter. Paragenitale tuber danner ikke kontakt.

De wollfske gangene (mesonefrisk) står hovedsakelig for å danne de genitale ductene. Wollfske ganger (mesonefrisk) vil også danne epididymis rett under de efferente ductene. Videre, fra epididymis til vasicula seminalis, danner Wollfske gang vas deferens. De efferente ductene gjør dette ved å linke sammen den Wollske gangen med rete testis. Videre herfra danner den Wollfske gangen ductus ejaculatorius.

 

Müllerske gang, hos menn, står også for dannelse av appendix testis (venstre). Det finnes også teorier som sier at også utriculus prostaticus (høyre), en homolog struktur til uterus og tuba uterina, stammer fra den Müllerske gang. Dette kan derimot ikke sies helt sikkert.

 

 

 

Testis (embryo)

 

Menn har som kjent kjønnkromosomparet XY, der Y-kromosomet består av et spesielt gen kalt SRY-genet. SRY er den såkalte testis-bestemmende faktor og vil påvirke kjønnstrengene (sex cords). Kjønnstrengene er en udifferentiert, embryolgisk strukutur som gir opphav til testis og ovariene, men på forskjellige måter.

 

Hos mannen vil SRY genet vil stimulere proliferasjon av kjønnstrengen. Mot hilum (av testis) vil disse strengene bryte opp og danne et nettverk som blir til rete testis. Når puberteten inntreffer, dannes et små rom i testis som vi gjenkjenner som seminiferøse tuber. Når alle disse er kanalisert, slår de seg sammen med rete testis. Mannlige kjønnsceller er nært relatert til dette nettverket.

 

Dette nettverket vil forbindes med mesonefrosvev som består av lange, snodde tubuli som danner caput epididymis.

 

Som nevnt under testiskapittelet, er epitelet i tubuli bygget opp av støtteceller kalt sertoli. Disse stammer fra overflateepitelet fra gonadene.

 

Interstitielle celler (dvs. celler innskutt i et cellevev med en annen funskjon) har sannsynligvis også sitt opphav fra epitelet, men de deltar ikke i tubuli. Langmanceller har mesenchymalt opphav.

 

Etter videre embryologisk utvikling vil overflateepitelet som omgir testis løsne og danne en tykk, fibrøs kapsel. Dette er tunica albuginea.

 

 

Descendens av testis

 

Mot slutten av 2. måned, fester mesonephros seg til testis via det urogenitale mesenteriet. Dette mesenteriet danner også peritonealfolder som inneholder kar og nerver. Mesonephros er også festet til den nedre laterale abdominalveggen og dette er viktig for descensen.

 

Fra den caudale polen av testis dannes gubernaculum testis (og caudal inguinal ligament/fold). Denne er assosiert med mesenchymale celler som vil danne scrotalveggen. Når testis descenderer vil en det vokse frem extra-abdominal porsjon av gubernaculum.

 

Dette fører til at det dannes stort intra-abdominalt trykk. Trykket kommer av organvekst (og vekst av fosteret) og sammen med en tilbakefallende extra-abdominal porsjon av gubernaculum, dras testis ned til scrotum. Testis vil gå gjennom inguinal kanalen før den når scrotum. Underveis opprettholdes blodtilførsel (fra aorta) til testis. Karene må naturlig nok forlenges fra sitt nivå i lumbarregionen.

 

Uavhengig av testis descendering, vil peritoneum danne to evaginasjoner på hver side av midtlinjen. Dette er, som vi husker, processus vaginalis. Denne vil følge gubernaculum testis (extra-abdominal porsjon) til den scrotale svellingen (forstadie for scrotum). Dermed er inguinal kanalen dannet.

 

Testis vil descendere gjennom inguinal ringen og inguinal kanalen. Den vil ta med seg peritoneal hinne/sekk ned til scrotum. Denne hinnen stammer fra processus vaginalis og heter tunica vaginalis. Den har en visceral hinne (pekende mot testis) og en parietal hinne (pekende bort fra testis).

 

Kryptorchisme er inkomplet descens av testis. Testis kan da ligge i bekkenet eller i inguinal kanalen. Dette kan komme av en senket androgenproduksjon.

 

Hos kvinner er descenderingen av ovariene mye mindre omfattende. De legger seg rett under kanten av pelvisbenet og lig. suspensorium ovarii og lig. ovarii proprium dannes. Et rundt ligament av uterus ekstenderer til labia majora (store kjønnslepper).

Macintosh HD:Users:ErikMork:Desktop:Skjermbilde 2014-01-06 kl. 19.50.38.png

 

Genitalganger hos kvinner

 

Av tabellen ser vi at Müllerske gang (paramesonefrisk) gir opphav til tuba uterina og uterus. Dette skjer etter descenderingen av ovariene. Både den Wollfske og Müllerske gangene (på hver side) vil komme sammen på midten, men kun de Müllerske gangene vil fusere. Tubene vil bli liggende nær ovariene mens uterusdelen fuserer på midtlinjen. Vi har da fått dannet en uterinkanal på hver side.

 

Etter fuseringen vil det være dannet en tversgående fold over pelvis. Dette skal utgjøre det brede ligament. Husk at med dette vil uterus + det brede ligament ha dannet fossa rectouterina og fossa vesicouterina.

 

 

Wollfske gang er også opphavet til hhv. epoophoron og paroophoron. Disse vil vi finne i det brede ligament, nærmere bestemt i mesovarium.

 

Ut fra epoophoron og av og til nær uterus-/vaginalveggen kan det dannes en struktur kalt Gartner’s cyste (også Wollfske gang). Eksamen 2012, oppgaver 8

 

Vaginal embryo

 

Bildet under viser dannelse av vagina, der den Müllerske gang fuserer med den nedre delen av den urogenitale sinus (vagina dannes av disse to). Proliferasjon mellom de to etterfølger for å skape avstand mellom de to. Også vaginal fornices, nær enden av uterus, er av Müllersk opprinnelse. Utgangen av vagina holdes delvis lukket av hymen (jomfruhinnen), men det vil dannes en liten åpning i livet etter fødsel (og før først samleiet). Hymen er også av Müllersk opprinnelse.

 

Müllerske gang og urogenital sinus danner øvre del av vagina.

 

Macintosh HD:Users:ErikMork:Desktop:Skjermbilde 2014-01-05 kl. 17.02.12.png

 

Vaginale defekter

 

Under den embryologiske utviklingen kan oppstå komplikasjoner. Bilde A viser et eksempel der de to Müllerske gangene ikke har fusert godt nok og vi får en dobbel uterus (uterus didelphys). Dette kan føre til dannelsen av en dobbel vagina.

 

Den mer vanlige tilstanden er bilde B (uterus bicornis). Her har uterus to horn og entrer en felles vagina.

 

Ovariene (embryo)

 

Damer har som kjent kjønnskromosomene XX, og mangler derfor SRY-genet som stimulerer proliferasjon av kjønnsstrengene. Strengene vil da dissosiere til irregulære cellklumper som danner medulla av ovariene. Denne byttes ut etter hvert av en vaskulær stroma som danner ovarian medulla.

 

Ovariene ligger medialt for mesonephros og inneholder de kvinnelige kjønnscellene. Ulikt testis dannes det et prolifererende epitel rundt ovariene som, etter 7. Uke, danner strenger inn til ovariene. Disse strengene kalles cortical cords og dannes ikke hos mannen. Dette betyr at det er ingen kjønnsdifferensiering før 7. Uke. I hver ovarium sees cortical cords kun i cortex, ikke i medulla (derav navnet).

 

Kjønnscellene vil etter hvert deles til primære oocytter for å gjøres klare til ovulasjon. Kun et fåtall når ovulasjonen.

 

Fra et embryologisk perspektiv utgjør hele gonaden et ovarium + lig. suspensorium ovarii (øvre del) og lig. ovarium proper (nedre del). Kun midtre del blir til det endelige ovarium.

 

Vesica urinaria (urinblæren)

 

Vesica urinaria stammer hovedsakelig fra endoderm men også litt fra mesonephros (mesoderm). Her vil en struktur kalt cloaca deles opp til den urogenitale sinus og anal kanalen (rectum). (A)

 

Fra den urogenitale sinusen kan vi dele blæren inn i 3 deler:

 

1.      Vesico-urethral kanalen: den øvre/craniale delen som kommuniserer med ductus allantois. Ductus mesonefros (Wollfske gang) og ureter får hver sin innmunning og ender her. Selve kanalen vandrer caudalt. Restene etter denne kanalen danner blæren.

2.      Bekken/pelvic-del: denne vil senere bli til den prostatiske og membranøse delen av urethra.

3.      Phallus del: denne ligger caudalt og er lukket av membrana urogenitale.

 

Ureter-kanalen vil gå cranialt fordi nyrene vil ascendere opp. De Wollfske gangen (mesonefriske gangen) går sammen og danner ductus ejaculatorius.

 

De Wollfske gangene gir også opphav til trigonum vesica, en trekantet som dannes av de to ureterinngangene og urethrautgangen (noe som gjør den også av mesodermalt opphav). Etter hvert vil denne trekanten bli dekket av et endodermalt epitel. Dermed vil innsiden av blæren være av endodermalt opphav og utsiden av mesodermalt opphav. eksamen

 

Urachus-defekt

 

Urachus er restene etter alantois, den kanalen som tømmer blæren hos fosteret og som går gjennom navlestrengen. Urachus er strukturen mellom urinblære og umbilicus. Denne skal tilbakedannes til et ligament, lig. umbilicus medianus Eksamen 2012, oppgave 4 Dersom lumen av denne ikke lukkes grunnet en defekt, kan det lekke urin ut av navlen hos barnet etter fødsel.

 

Andre patologiske tilstander er:

 

C: Urachal sinus: En åpen pose mot umbillicus.

D: Urachal divertikkel: utposning av blæren.

E: Urachal cyste: Ingen kommunikasjon mellom blære og umbillicus.

 

 

Prostata

 

Dannes fra proximale urethra i 3. mnd. Dette skjer ved at epitel fra proximale urethra gjennomgår proliferasjon og danner små knopper som peneterer mesenchymet. Disse vil senere danne utførselskanaler.

 

 

Analogt hos kvinner vil den craniale delen av urethra danne urethrale og paraurethrale kjertler.

 

Genitalia externa (ytre genitalia)

 

I 3. uke vil mesenchymceller samle seg rundt cloacal membranen for å danne to minimalt eleverte cloacal folder. Foldene vil møtes cranialt til tuberculum genitale, caudalt møtes de til urethral folder (anteriort) og anal folder (posteriort). Tuberculum genitale vokser til phallus (finnes hos mann og kvinne før differensiering).

Lateralt for urethral foldene oppstår nye genitalfolder (genital swelling) som gir opphav til hhv. scrotum (mann) og labia majora (kvinne).

 

Som nevnt tidligere kan vi ikke bestemme kjønn ut ifra genitalia før i 7. uke. Eksamen 2012 , oppgave 9 Dannelse av mannelig genitalia styres av androgener fra fosterets testikler. Eksamen 2012 , oppgave 9

 

Macintosh HD:Users:ErikMork:Desktop:Skjermbilde 2014-01-06 kl. 22.20.10.png

Ytre genitalia hos mann

 

Hos mannen vil tuberculum genitale vokse seg lenger og kontinuere med urethralfolden. Den benevnes etter hvert phallus. Eksamen 2012, oppgave 9. De urethrale foldene vil danne en urethral kløft som følger det caudale aspektet av phallus. Deres epitel kalles urethralplaten (endoderm).

 

Mot slutten av 3. måned fuserer de to urethrale foldene sammen slik at kløften forsvinner. Dermed dannes den penile urethra. Urethra i glans penis (external urethral meatus) dannes av epitel fra overflaten (ectoderm) som møter den penile urethra.

 

Defekter

 

Hypospadi: inkomplett fusering av urethral foldene, særlig nær glans penis (urethra blir ikke fullstendig). Kan også gå langs hele penis som et saggitalsnitt. 3 – 5/1000 fødte får dette.

 

Epispadi: urethra ligger på dorsalsiden av penis. Svært sjelden (1/30 000 fødsler). Dette kommer av at tuberculum genitale oppstår i nivå med septum urorectale (septum som deler cloaca i ventrale og dorsale del). Kan også oppstå i sammenheng med ectopia vesica hvor deler av urinblæren ligger på utsiden av kroppen.

Ytre genitalia hos kvinner

 

Istedenfor at tuberculum genitale utvikles til en phallus, blir den til clitoris. De urethrale foldene forblir separate og danner labia minora (de små kjønnsleppene). De genitale svellene/foldene danner som kjent labia majora.

 

 

 

Gå tilbake