Gå tilbake


Utfordringer for psykologisk forskning

 

1) Connectivity (Konnektivitetsprinsippet)

 

·         Vitenskapen skal vise en sammenheng med tidligere funn

·         En teori på kunne forklare den tidligere teorien + noe mer

·         Vitenskapen skal være en offentlig prosess, spesiell kunnskap skal være tilgjengelig for alle

 

2) Converging evidence (Konvergente funn)

 

·         En teori bør finne støtte i funn fra ulike metoder og studier

·         Dette kan være en større utfordring for psykologien
- Menneskers atferd er kompleks
- Det er vanskelig å kontrollere alle alternative forklaringer på atferd i en eneste studie
- Noen variabler kan ikke manipulerer av etiske grunner

 

3) Vitenskapelig konsensus

 

·         Vitenskapelig fremgang skjer da det er enighet i forskermiljøet

·         Artikler som binder ulike forskningsartikler kan være en bra indikator for kunnskapen om et emne

 

Forskning er en fremadgående prosess hvor man stadig har progresjon mot mer og mer effektive forskningsmetoder

 

4) Multippel kausalitet

 

·         Folk leter ofte etter den ene årsaken til et fenomen

·         Men de fleste valg og handlinger har mange faktorer

·         Å kunne forklare deler av årsaken til et fenomen kan a likevel ha viktige teoretiske og praktiske implikasjoner

F. eks kriminalitet kan forklares ut i fra multippel kausalitet dårlig sosial – økonomisk klasse og personlig verdi/karakteristikker.

 

5) Interaksjon

 

·         Det finnes en interaksjon når effekten av en variabel avhenger av en annen variabel

A) En svak årsaksforklaring er når nivået på en variabel er nødvendig men ikke tilstrekkelig til å predikere nivået på en annen variabel
B) En sterk årsaksforklaring er når nivået på en variabel er nødvendig og tilstrekkelig til å predikere nivået på en annen variabel

 

 

6) Hva menes med probabilistisk tenkning?

 

·         Probabilistisk resonering
- En måte å tenke på som baseres på hvor sannsynlig noe er

·         Probabilistisk trend
- At noe er mer sannsynlig enn noe annet stemmer for alle enkelttilfeller

·         Et visst begrep om probabilistisk resonering er nødvendig for å forstå et moderne samfunn
- Men forskning viser at mennesker i utgangspunktet er dårlige til å beregne statistikk

 

F. eks Basisraten i en klinisk test
En sykdom oppstår hos 1 av 1000 i befolkningen. Når du er syk vil testen vise at det er 100% sikkert. Men om du er frisk er det også 5% sjanse for at testen vil si at du har sykdommen. Dersom du tar testen, og den viser at du har sykdommen, hva er sjansen for at du faktisk får den?

 

F. eks Betydning av utvalgets størrelse
Det finnes to sykehus med ulike størrelser (45 fødsler pr dag, 15 fødsler pr dag).  Omtrent 50 % av alle barn som blir født er gutter, men antallet kan varierer (kan være mindre eller mer) Over en ettårsperiode registrerer sykehusene alle dagene hvor mer enn 60 % var gutter. Hvilket av de to sykehusene har registrert flest dager, det større, det mindre eller er det det samme?

 

 

Tolkning av probabilistisk informasjon

 

1) Base rate: Folk tar ofte ikke hensyn til basisraten i befolkningen og stoler ofte for mye på testresultater. 1% of the public were "medical professionals", and 99% of the public were not "medical professionals", then the base rate of medical professionals is simply 1%.

2) Sampe size: Folk tar ofte ikke hensyn til at et bedre utvalg kan ha en bedre tilnærming til sannheten

3) Gamblers fallacy: Folk tror ofte at ”mer typiske” sekvenser er hyppigere. F. Eks En mor som føder det største antall av sine barn er jenter, vil moren ofte tro at neste barn da blir en gutt.

 

Menneskelig tenkning om sannsynlighet

 

·         Vi leter ofte etter mønster og rytmer som kan gi oss forklaringer på fenomener som henger sammen

·         Dette er en adaptivt aspekt av menneskers kognisjon som kan gi illusive forklaringer

·         Kan være problematisk i tilfeller hvor det ikke finnes mønstre eller strukturer.

 

Folk er påvirket av illusive forklaringer

 

A) Illusory correlation: Om en forventer å finne en korrelasjon mellom variabler, kan en lese mønstre inn i tilfeldig variasjon
B) Illusory control: Om en tror at personlige ferdigheter kan påvirke utfall som egentlig bestemmes av tilfeldigheter

C) Just worldhypothesis: Folk har en tendens til å tro at de lever i en verden der folk får det de fortjener

 

 

Tilfeldighetens rolle i psykologien

 

·         Teorier kan forklare en viss grad av variasjon i menneskers atferd, men ikke alt som skjer.

·         Sjeldne hendelser vil skje, men det betyr ikke at de trenger en forklaring. Det vil alltid være avvik fra antatte teorier

·         Blir problematisk hvis man skal lete etter forklaringer på fenomener som er fullstendig forklart igjennom tilfeldigheter

 

Klinisk prediksjon versus aktuarisk prediksjon

 

 

Klinisk prediksjon

 

Noen klinikere mener at de kan predikere og forklare på enkeltindividnivå bedre enn de kan på gruppenivå eller generelt nivå.

 

 

 

 

Aktuarisk prediksjon

 

Om den informasjonen som kommer frem i klinisk setting kodes inn og sammenlignes med statistikken. Gir dette alltid et bedre resultat for fremtiden. 

 

 

 

Har psykologien et imageproblem?

 

·         Psykologi som vitenskap
Bruker vitenskapelige teknikker til å utvikle kunnskap om atferd
Vitenskapelig basert anvendelse av kunnskapen

·         Populære oppfatninger

Klassiske teorier, parapsykologi, selvhjelpslitteratur

 

Pseudovitenskap vil ofte være en vitenskap som vil portrere seg som psykologi men som egentlig ikke er hva man vil si har vitenskapelig støtte nettopp fordi slike områder som parapsykologi, psykisk energi og telepati ikke kan måles vitenskapelig.

 

Forskjellen på vitenskap og pseudovitenskap er at sistnevnte ikke kan testes, og kan ikke repliseres. Astrologi er et skritt mot å forklare personlighet ut i fra hvor tid man blir født.

 

 

 

 

 

Parapsykologi er en utbredt misforståelse at psykologer verifiserer slike ideer, men sannheten er at parapsykologi og psykologi har ingen relasjon i et vitenskapelig aspekt. Folk blander ofte sammen begreper og uttrykk slik som passer inn i deres oppfatning.

 

Selvhjelpslitteratur er veldig populært som tilbyr kunnskap og oppskrifter på ulike aspekter av livet. F. Eks hvordan bli rik.

Psykologien kritikere
1) Ekstern kritikk

- Pseudovitenskapelige metoder
- Kontroversielle emner
- Forskningens konsekvenser

2) Intern kritikk

- Når psykologer påberoper seg spesiell kunnskap i form av en klinisk innsikt som ikke kan dokumenteres ødelegger de bildet av psykologi som vitenskap – som man har i utallige år prøvd å bygge opp

Pseudovitenskap i samfunnet

·         Pseudovitenskap utgir seg for å være vitenskapelig, men har ingen støtte

·         Hindrer ressurser blir brukt til skikkelig forskning som oppfyller vitenskapelige kriterier

·         Offentlig (etterrettelig) forskning kan brukes som en strategi mot pseudovitenskap i samfunnet

 

F. eks Autisme og vaksinenekt

F. eks Facilitated communcation

 

Holder det med implisitt kunnskap?

·         VI har alle implisitt kunnskap for å forklare fenomener som er emner innenfor psykologien

·         Men forskjellen er at psykologi som en vitenskapelig disiplin
1) Er ute etter å teste teorier på en empirisk måte
2) Leter etter en bakenforliggende mekanismer
3) Følger falsifiseringsprinsippet og prinsippet om offentlig tilgjengelighet


Gå tilbake