Gå tilbake

Vitenskapelig tilnærming: The Science of Psychology

 

“What is psychology, and what are its goals?”

“How do different psychological perspectives view behaviour?”

“How can we integrate the different perspectives of psychology?”

 

The Nature of Psychology

 

·         Vitenskapelig studie av atferd og mentale prosesser

·         Atferd: Bevegelsesmønstre og oppførsel vi kan observere
Tanker: Mentale prosesser som modellerer verden
Følelser: Det ubevisste, tanker vi tenker uten å være klar over det
Positive eller negative evaluerende reaksjoner på stimuli

 

Ulike psykologiske forskningsområder

 

1.      Biologisk psykologi
(fokuserer på det biologiske grunnlaget for atferd og bevissthet)
Biopsykologi fokuserer på hjerneprosesser, gener, og hormoner sin innflytelse på vår atferd, tanker og følelser. Evolusjon à Psykologiske ferdigheter som f.eks språk osv.

2.       Utviklingspsykologi
(fokuserer på fysisk, psykisk og sosial utvikling igjennom livets løp)
Ser på ulike barnestadier og dets utvikling, hvordan mentale prosesser forandrer seg fra barndom til voksen.

3.      Vitenskapelig psykologi
(fokuserer på persepsjon, minne, motivasjon, sanser, læring, kognisjon)
Involverer som regel eksperimentale metoder for å finne ut hva som ligger bak atferd og tankeprosesser.

4.       Organisasjonspsykologi
(fokuserer på menneskets atferd i organisasjoner / grupper)
Ser ofte på lederskap, teamwork og ulike faktorer som spiller in på arbeidsplassen i forhold til motivasjon, stress, læring og trening.

 

5.      Personlighetspsykologi

(fokuserer på menneskets personlighet, psykologiske særpreg)

Vil ofte identifisere ulike personlighets trekk og hvordan disse påvirker atferd.

 

6.      Sosialpsykologi

(studerer forholdet mellom enkeltindividet og grupper)
Gruppetilhørighet og sosiale relasjoner påvirker enkeltmennesket. Inntrykk, holdninger, fordommer, diskriminering osv.

 

·         Psykologi overlapper til flere ulike vitenskaper som f.eks økonomi, sosiologi, biologi, medisin, IT og ingeniør.

 

 

Hva er psykologi?

 

(1) Vitenskapelig studie av atferd og mentale prosesser

(2) Atferd (direkte observerbare handlinger og responser)
(3) Mentale prosesser (Indre tilstander og prosesser; utledes fra observerbare og målbare responser)

 

·         Klinisk psykologi; studie og behandling av mentale lidelser

·         Kognitiv psykologi; studie av mentale prosesser, spesielt fra en modell som ser sinnet som en informasjonsprosessor

·         Biologisk psykologi; biologisk underbygning av atferd

·         Utviklingspsykologi; menneskelig fysikk, psykologisk og sosial utvikling

·         Eksperimentell psykologi; grunnleggende prosesser som læring, sensoriske systemer, persepsjon og motivasjonelle tilstander

·         Industri – og organisasjonspsykologi; menneskers atferd på arbeidsplassen

·         Personlighetspsykologi; studiet av menneskelig psykologi

·         Sosial psykologi; menneskers tanker, følelser og atferd knyttet til den sosiale verden

 

En vitenskapelig tilnærming

 

a) Vitenskap

- systematisk samle og evaluere empiriske bevis

- besvare spørsmål og prøve ut forestillinger om verden

 

b) Empirisk bevis

- Bevis tilegnet gjennom erfaring og observasjon
NB! Må være systematiske

 

Kritisk tenkning

 

·         Ta en aktiv rolle i å forstå verden

- Betydning av informasjon
- Hvordan informasjon passer inn i dine erfaringer?
- Betydning av informasjon
- Evaluere validiteten av informasjon som presentert som fakta

 

Psykologiens mål

 

·         Beskrive hvordan mennesker oppfører seg, tenker og føler

·         Forklare: Forstå hvorfor mennesker gjør som de gjør

·         Kontroll: Designe forskning for å tester sine antatte forklaringer

·         Anvendelse: Anvende kunnskap på måter som fremmer menneskelig velferd

 

Forskningsmetoder

 

·         Grunnforskning
(A) Kunnskap for sin egen skyld

(B) Hvordan og hvorfor mennesker oppfører seg, tenker og føler seg slik de gjør

 

·         Anvendt forskning
(A) Løse spesifikke praktiske problemer: Design, implementere og vurdere informasjon

 

Tre analysenivåer

 

1. Biologisk nivå: Hjerneprosesser, genetisk påvirkning

2. Psykologisk nivå: Tanker, følelser og motiver

3. Miljønivå: Fysisk og sosiale miljø

 

Psykologien intellektuelle røtter

 

·         Kropp – sjel problematikk: Dualisme (sjelen er ikke underlagt fysiske lover som styrer kroppen: Descartes) eller monisme (sjel og kropp er ett; Hobbes)

·         Britisk empirisme (kunnskap erverves via sansene)

·         Psykofysikk (studiet av sammenhengen mellom sansestimuli og psykologisk opplevelse)

·         Darwin: Menneskesjelen er ikke en åndelig enhet; men mennesket er et produkt av evolusjonen

 

Tidligere skoleretninger i psykologien

 

·         Strukturalismen

·         Funksjonalismen

·         Psykodynamisk

·         Behavioristisk

·         Kognitiv

·         Humanistisk

·         Sosialkulturelle

·         Biologisk

 

Strukturalismen

 

·         Titchener (1898) innførte betegnelse som et fellesnavn på den assosiasjonistiske psykologi som var sentral i slutten av 1800 – tallet til tidlig 1900 – tallet.

·         Mål: Kartlegge den menneskelige bevissthets struktur – hva som er dens elementære komponenter og hvordan de ulike bevissthetstilstander er sammensatt

·         Wundt etablerer den første eksperimentelle lav i Leipzig i slutten av 1800 – tallet

·         Analyse av grunnleggende elementer i tanker (sanseinntrykk og emosjoner)

·         Skoleretningen brukte introspeksjon som metode

·         Funksjonalismen (USA) og gestaltpsykologien (Europa) var i opposisjon til denne retningen

·         Forsvant gradvis i skyggen av behaviorismen

 

Funksjonalismen

 

·         Psykologi bør være studiet av atferdens funksjon og ikke dets elementer

·         Inspirert av Darwin; tilpasning i miljøet; overlevelse og reproduksjon

·         Ikke en egen retning i dag, men ideer videreført i kognitiv psykologi og evolusjonspsykologi

·         William James

·         Finner snev av funksjonalismen i mer moderne grener av psykologi; kognitiv og evolusjons psykologi

 

Den psykodynamiske disiplin

 

·         Ubevisste prosesser og uløste tidligere konflikter

·         Analyse av indre og ubevisste prosesser (Freud)

·         Underliggende behov og motiver (Det ubevisste)

·         På slutten av 1800 – tallet til tidlig 1900 – tallet

·         Anvendte hypnose og fri assosiasjon (Freuds første metoder)

·         Mente mennesker frykter aggresjon og egne seksuelle drifter

·         Forsvarsmekanismer er psykologiske teknikker som hjelper til å mestre angst og smerte

·         Fornyelse av psykodynamisk teori:
A) Nedtoner betydningen av seksuelt og aggressivt fokus
B) Større fokus på hvordan ubevisste prosesser påvirker atferd
- Tidlig forhold til omsorgsgiver og barn

 

Det behavioristiske perspektiv

 

·         Vitenskapelig studiet av atferd hos dyr og mennesker 

·         Fokus på det ytre miljøet som former og styrer atferd

·         Påvirket av britisk empirisme (tabula rasa)

·         Kan studere ytre/observerbar atferd

·         Atferd styrt av: Lærte assosiasjoner mellom stimuli og effektene av straff og belønning

·         Oppstod som en reaksjon på at man anså psykologiens hovedfokus på mentale fenomener kun gjennom introspeksjon. (spesielt siden introspeksjon ikke kan falsifiseres)

·         Pavlov og Thorndike var viktige impulser for denne retningen hvor de hadde fokus på utviklingslære og læring.

·         Ville gjøre psykologien mer anvendelig i dagliglivet (arbeid og skole)

·         John Watson: Observerbar atferd kunne forklares som relasjoner mellom stimuli (S) og responser (R).

 

 

·         Læren om betinging ble et viktig forklaringsprinsipp.

 

(a) Klassisk betinging

Ulært refleksforbinelde mellom en ubetinget stimulus (US) og ubetinget respons (UR) kan man få frem en ny stimulus f. Eks en tone like før US inntreffer. Denne nye stimulusen kalles for BS og utløser etter hvert en lært reaksjon som kalles BR.

 

Pavlovs hunder viser at hvis han brukte mat (US), en stimuli som utløser en ulært spyttproduksjon (UR) blir signalisert av en lyd (BS). Etter hvert kunne man se at lyden alene utløste BR.

 

For klassisk betinging har man lover som må følges (1) generalisering: betinget respons kan utløsers av stimuli som likner BS, (2) diskriminasjon: BR utløses av BS men ikke av stimuli som likner BS, (3) ekstinksjon: svekker en BR slik at man lar være å presentere US etter BS eller gjøre BS til en stimuli som ikke lenger signaliserer US

 

(b) Instrumentell betinging

Læring hvor stimuli inntreffer i situasjonen som en konsekvens av hva forsøkssubjektet gjør; atferden er instrumentell i å frembringe stimuli.

 

Thorndikes katt: Plasserte en sulten katt i et bur med en matbit utenfor. Kattens trykk på en hende kunne åpne døren til buret og han fant at katten gjennom blind prøving  og feiling kom til å berøre hendelen og derved få tilgang til maten. Etter gjentatte erfaringer med dette brukte katten kortere og kortere tid på å slippe ut, noe som representerer læring i denne stiuasjonen

 

Skinnerboksen: En rotte plasseres i et bur og kan oppnå en konsekvens (mat) ved å avgi responser (trykk på hendelen). Når en respons på denne måten etterfølges av ønsket stimuli vil man ha en forsterkning; responsen øker i sannsynlighet (frekvens).

 

For instrumentell betinging har man lover som må følges (1) Tiden mellom respons og konsekvens bør være kort for optimal betingingseffekt, (2) Responser øker ved med færre forsterkende stimuli.

 

Kognitiv behaviorisme

 

·         Prosesser som lærte erfaringer og miljøfaktorer påvirker våre forventinger og tanker, og med det tar våre tanker å styre vår atferd

·         Albert Banduras: Læring bestemmes av hva man observerer hos andre

·         Selv – effektivitet og mestringstro

·         Tankene påvirker hvordan vi oppfører oss

 

 

 

 

 

Det humanistiske perspektiv

 

·         Fri vilje

·         Personlig vekst

·         Meningen med ens egen eksistens

·         Selvaktualisering: Medfødt motiv til å nå sitt fulle potensiale

·         Positiv psykologi: Studiet av menneskelig styrke, oppfyllelse og optimallevende

·         Enkeltmennesket på egne premisser

·         Eksistensialistisk og fenomenologisk inspirert

·         Carl Rogers

·         Abraham Maslows behovspyramide (Selvrealisering på topp)

 

Det kognitive perspektiv

 

·         Mentale prosesser påvirker atferd

·         Organisering, lagring og bearbeiding av informasjon

·         Mennesket er en behandler og bruker av informasjon og psykologiske prosesser blir beskrevet analogisk med data som eksempel

·         Reaksjon mot atferdspsykologi

·         Sterkt knyttet til kognitiv nevrovitenskap

·         Piaget: Kognitiv utviklingsteori   

 

Det sosiokulturelle perspektiv

 

·         Sosiale miljø og kulturell læring påvirker vår atferd, tanker og følelser
- Sosialpsykologi

·         Kultur
- Verdier, antakelser, atferd og tradisjoner
- Likheter og ulikheter

·         Individualisme
- Personlige mål og identitet basert på egenskaper og prestasjoner

·         Kollektivisme
- Individuelle mål er underordnet de i gruppen

·         Normer
- Uskrevne regler for akseptabel atferd innen en gruppe

·         En sentral retning: Krysskulturell psykologi (menneskelig variasjon i ulike kulturer) forskjell mellom Vesten (indiviualtisk) og Østen (kollektivistisk) kulturer.

·         Bronfenbrennes utviklingsøkologiske modell

Modell for hvordan individer sosialiserer i en kultur. Tar utgangspunkt i individet og beskriver de kontekstuelle faktorene som påvirker dette på ulike nivåer. Individ og omgivelser er i vekselsamspill.

4 nivåer

(1) Mikronivå: Det som befinner seg nærmest individet over tid; familie, venner, skole, idrettslag
(2) Mesonnivå: Relasjonen mellom påvirkningsfaktorer i mikronivået; hva som indirekte påvirker individet av andre individers deltakelse
(3) Eksonivået: Faktorer som ikke er i direkte kontakt men som likevel påvirker individet indirekte; media, politikk, domstoler, interessegrupper

(4) Makronivået: Faktorer som er abstrakte og innebærer en felles forståelse av samfunn og kultur blant medlemmer av samme kultur: normer, verdier og ideologier.

 

Det biologiske perspektiv

 

·         Hjerneprosesser og andre kroppslige funksjoner regulerer atferd

·         Atferdsbasert nevrovitenskap
- Fysiologiske funksjoner som ligger til grunn for atferd, sensorisk erfaring, følelser og tanker

·         Atferdsgenetikk
- Hvordan atferd er påvirket av genetiske faktorer
- Tvillingstudier, adopsjonsstudier, familiestudier osv
- Delt og ikke – delt miljø

·         Naturlig seleksjon: Best tilpassende individer innen en populasjon til enhver tid har større sjanse til reproduksjon og overlevelse enn et gjennomsnittlig individ. Tilpasninger i arten.

·         Sentralnervesystemet (nevrologi) er i fokus for å se på hvordan visse signalstoffer og reseptorer aktiveres ved visse psykologiske reaksjoner som f. Eks frykt, aggresjon, glede osv. Dopamin og adrenalin. Ubalanse mellom disse stoffene fører til psykisk sykdom som i dag kan behandles ved inntak av medisiner med liknende egenskaper som de naturlige

·         Evolusjonspsykologi: Hvordan evolusjonen påvirker moderne menneskelig atferd: Reproduksjon og overlevelse

 

Integrasjon av perspektivene

 

·         Faktorer som påvirker atferd kan bli organisert i tre ulike analysenivåer

 

1. Biologisk nivå: Hjernens fungering og hormoner, genetiske faktorer formet av evolusjonen
2. Psykologisk nivå: Mentale prosesser, tenkning, hukommelse og oppmerksomhet. Ønsker, verdier, forventninger og personlighetskarakteristikker. Bevisst og ubevisst påvirkning.

3. Miljømessige nivå: Stimuli i umiddelbare fysiske og sosiale miljø, tidligere livserfaringer og kulturelle normer og sosialiseringsprosesser

 

Oppsummering

 

·         Psykologien er systematisk empiristisk

·         Våre personlige erfaringer er subjektive

·         Atferd er bestemt av flere kausale faktorer (årsak – virkning som forklarer menneskelig atferd)

·         Tilpasser oss miljømessige krav

·         Sosiale og kulturelle miljø

 

Gå tilbake